Verklaring gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onderaan deze tekst staat.

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in de rubriek "Opmerking over de verantwoordelijke" in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze verstrekking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hiervoor en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analyse-Tools en Tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Hosting en content delivery netwerken (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan onder meer gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens slechts verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling van zijn dienstverplichtingen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 4-6
32339 Espelkamp

Sluiting van een contract over de verwerking van de bestelling

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te waarborgen, hebben wij met onze hoster een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Nota over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:
Ciacos GmbH
Galtenberg Resort 4*S
Alpbach 40
6236 Alpbach

Telefon: +43 (5336) 5610
E-Mail: info@galtenberg.com

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt. (b.v. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Indien u een rechtmatig verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Functionaris voor gegevensbescherming bij wet verplicht

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Anna Zlöbl
Alpbach 40
6236 Alpbach

Telefon: +43 (5336) 5610
E-Mail: info@galtenberg.com

Opmerking over de doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen

Op onze website zijn onder meer tools geïntegreerd van bedrijven die in de VS of in andere derde landen zijn gevestigd en die vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet veilig zijn. Indien deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, verwerken, evalueren en permanent opslaan met het oog op toezicht. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (art. 21 van de AVG).

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van een inbreuk op de AVG hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Indien na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer in geval van machtiging tot automatische incasso) aan ons door te geven, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Informatie, schrapping en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Daartoe, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de herziening heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
  • Indien u bezwaar hebt aangetekend op grond van artikel 21, lid 1, AVG, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een Lid-Staat.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal is verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

 

4. Verzameling van gegevens op deze Website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van andere bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat gebruik te maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de cookies in kwestie uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 par. 1 lit. a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies door derde ondernemingen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring apart informeren en zo nodig om uw toestemming vragen.

Cookie toestemming met Cookiebot

Onze website gebruikt de cookie-toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot" genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van Cookiebot om uw toestemmingen en andere verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies te verkrijgen. Cookiebot slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de aan u verleende toestemmingen of de intrekking ervan te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Cookiebot-cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. c AVG. Uw toestemming voor het gebruik van statistische, analytische en/of marketing cookies kan achteraf op elk moment worden aangepast of ingetrokken:

Cookie-instellingen openen

Contract voor orderverwerking

Wij hebben een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met Cookiebot. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat Cookiebot de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Server-Log- Bestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:Browsertype en -versie

  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen is niet gemaakt. Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Inlichtingen via contactformulier, e-mail of telefoon

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b AVG indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), AVG) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is of u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. Analyse-Tools en Reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een instrument waarmee wij tracking- of statistische instrumenten en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Zij dient alleen om de via haar geïntegreerde instrumenten te beheren en uit te spelen. De Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van diverse hulpmiddelen op zijn website. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder diverse gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat aan de betrokken gebruiker of diens eindapparaat wordt toegekend.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming om cookies op te slaan), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP Anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de USA wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Orderverwerking

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Google Analytics E-commerce bijhouden

Deze website maakt gebruik van de functie "e-commerce tracking" van Google Analytics. E-commerce tracking stelt de websitebeheerder in staat het koopgedrag van websitebezoekers te analyseren om zijn online-marketingcampagnes te verbeteren. Dit houdt in dat informatie wordt geregistreerd zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde orderwaarde, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID, die wordt toegewezen aan de betrokken gebruiker of zijn apparaat.

Bewaartermijn

Gegevens die door Google worden opgeslagen op het niveau van gebruikers en gebeurtenissen en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificatiemiddelen (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie voor details de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat advertenties weer te geven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden afgespeeld op basis van bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bv. locatiegegevens en interesses) (targeting op doelgroepen). Als beheerder van de website kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot overeenkomstige kliks hebben geleid.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij zijn dienstverlenende producten zo doeltreffend mogelijk op de markt te brengen.

De doorgifte van gegevens naar de USA is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks und https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. het klikken op bepaalde producten) om u in te delen in bepaalde reclamedoelgroepen en u vervolgens passende reclameboodschappen voor te schotelen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de reclamedoelgroepen die met Google Remarketing zijn aangemaakt, worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als u een Google-account hebt, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo doeltreffend mogelijke

marketing van haar producten. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Google Conversion bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde handelingen heeft verricht. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan op welke knoppen op onze website hoe vaak werd geklikt en welke producten bijzonder vaak werden bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Wij leren het totale aantal gebruikers kennen die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor de identificatie.

Het gebruik van Google conversion tracking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f AVG. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over Google-conversietracking is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook voor het meten van conversies. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op die manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat zij door te klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's, maar ook buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de USA is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://www.facebook.com/help/566994660333381

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, samen verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na de verdere doorgifte plaatsvindt, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op:  https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie voor aangepaste doelgroepen ook uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u zich afmelden voor op gebruik gebaseerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens zullen niet of slechts op vrijwillige basis worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 (1) lit. f AVG.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbriefdistributielijst, wordt uw e-mailadres door ons of door de nieuwsbriefdienstverlener zo nodig opgeslagen op een zwarte lijst, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 (1) f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd.  U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach om nieuwsbrieven te versturen. De provider is CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna: "CleverReach"). CleverReach is een dienst waarmee de verzending van de nieuwsbrief kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert ten behoeve van het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verzonden, stellen ons in staat het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Wij kunnen onder meer analyseren hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf bepaalde actie (bv. aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden nadat op de link in de nieuwsbrief is geklikt. Voor meer informatie over gegevensanalyse door CleverReach nieuwsbrieven kunt u terecht op: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Daartoe voorzien wij in een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht.

De gegevens die u ons verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbriefdistributielijst, wordt uw e-mailadres door ons of door de nieuwsbriefdienstverlener zo nodig opgeslagen op een zwarte lijst, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 (1) f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

Voor meer details verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsbepalingen van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Wij hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de CleverReach provider en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig uit bij het gebruik van CleverReach.

7. Plugins en hulpmiddelen

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er vindt geen verbinding met de servers van Google plaats.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Indien Google Maps geactiveerd is, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in de cache van uw browser om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de USA is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Pushberichten van PushPanda.io

We gebruiken browser push notificaties van PushPanda.io. Browser push-notificaties zijn berichten die op uw eindapparaat kunnen worden weergegeven zonder de website of de desbetreffende app te openen.

Er worden geen unieke gebruikersgegevens zoals IP-adressen en dergelijke opgeslagen, die tot directe conclusies over de betrokken gebruiker zouden kunnen leiden. Wanneer je je aanmeldt voor de distributielijst voor kennisgevingen, worden alleen een identificatiesleutel en de geografische IP-gegevens van de gebruiker (land en staat) verzonden en opgeslagen in de database van PushPanda.io. Deze sleutel wordt toegewezen door de respectieve browserfabrikant (Google, Mozilla, Apple, enz.) en maakt het mogelijk om de meldingen later naar de respectieve browser te sturen. De meldingen worden rechtstreeks via de browserfabrikant verstuurd.

Als de opt-in voor pushberichten wordt ingetrokken (opt-out), worden alle bij PushPanda.io opgeslagen gegevens gewist en wordt de identificatiesleutel ongeldig.

Voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor pushberichten, gaat u naar www.pushpanda.io/de/links/abmeldung/. PushPanda.io is een dienst van Project K GmbH, gevestigd in Innsbruck, Oostenrijk.

Interactieve gesprekken met ReGuest Messenger

 

Om u tijdens uw aanvraag of bezoek aan onze website van dienst te zijn, bieden wij een chatfunctie aan. Wanneer er een chatverbinding wordt gemaakt met de receptie, wordt er verbinding gemaakt met onze communicatiesoftware. Op geen enkel moment zal uw browser worden geopend. Binnen de chat heeft u de mogelijkheid om verschillende communicatiekanalen te kiezen door de corresponderende menu-items te selecteren.

Door gebruik te maken van de chat wordt informatie verzonden naar de messenger server, die namens ons wordt beheerd door ReGuest GmbH. Deze gegevens zijn informatie die nodig is voor de technische verwerking van de chat. De gestandaardiseerde gegevensverzameling vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de online raadpleging. Wij slaan de voor de bovengenoemde functies vereiste gegevens uitsluitend voor deze doeleinden op.

Verdere evaluaties vinden hoogstens in anonieme vorm plaats voor statistische doeleinden. De eigenaar van alle gegevens die tijdens het gebruik van Messenger worden verzameld, is [Ciacos GmbH]. De opgeslagen chatlogs, die wij voor bewijsdoeleinden voor u en ons moeten bewaren, worden niet aan derden doorgegeven.

Vioma BOOKING - Online reserveringen en reserveringsaanvragen

Onze website gebruikt de boekingstechnologie vioma BOOKING, aangeboden door vioma GmbH, Industriestraße 27, 77656 Offenburg ("vioma"). Wij hebben een overeenkomst inzake orderverwerking gesloten met vioma.

Als u via onze website een onlineboeking of boekingsaanvraag doet, hebben wij voor de verwerking uw e-mailadres, uw reisgegevens, het geboekte product en uw titel alsmede voor- en achternaam nodig. In individuele gevallen zal ook om uw telefoonnummer worden gevraagd om snel contact met u te kunnen opnemen, met name in verband met onvoorziene omstandigheden die van invloed zijn op uw boeking.

Voor de berekening van de geldige reissom voor uw individuele reisparameters is ook het aantal personen dat met u meereist en of de personen die met u meereizen volwassenen of kinderen zijn, vereist. Indien u met kinderen reist, wordt ook naar de leeftijd van de kinderen gevraagd voor de juiste berekening van de reissom. Verder vragen wij naar het gewenste betaalmiddel voor de reis. Indien een voorschot van toepassing is voor uw reisparameters, wordt u doorgestuurd naar een betalingsdienstaanbieder voor de veilige verwerking van het voorschot na selectie van het gewenste betaalmiddel. Verdere informatie in het formulier wordt op vrijwillige basis verstrekt.

De verwerking van uw gegevens voor de online boeking en de online boekingsaanvraag is gebaseerd op art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG en dient voor de uitvoering van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen.

De gegevens die u ons toestuurt, blijven bij ons totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Verdere informatie over de behandeling van persoonsgegevens is te vinden op https://www.vioma.de/datenschutzhinweise.

 

Verwerking van gegevens in opdracht van INCERT eTourismus GmbH & Co KG

Op basis van een afzonderlijke overeenkomst over de verwerking van persoonsgegevens worden uw gegevens namens ons verzameld en verwerkt door het bedrijf INCERT eTourismus GmbH & Co KG, Leonfeldner Strasse 328, 4040 Linz in het kader van de opdracht tot gegevensverwerking volgens Art 28 AVG in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten. Als verwerker in het geval van ondersteunende maatregelen heeft het bedrijf Incert eTourismus ook toegang tot uw gegevens, maar mag het deze alleen gebruiken in het kader van ondersteunende maatregelen en niet voor eigen doeleinden.

 

Gastenclub

Deze website maakt gebruik van KunLeiSys Guest-Club software. De leverancier is GASTROpoint GmbH, Pommernstraße 17, 83395 Freilassing, Duitsland. KunLeiSys Guest-Club Software is een dienst die de Guest-Club, aanbiedingen, getrouwheidspunten, e-mails voor evenementen en nieuwsbriefdistributie organiseert en beheert.

U kunt zich inschrijven voor de gastenclub op onze website. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst. De bij de inschrijving gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden verstrekt. Anders zullen wij de inschrijving afwijzen. De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a AVG). U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde kosteloos intrekken. U kunt dit doen via de afmeldlink in de e-mail of door u af te melden in de gastenclub.

De gegevens die u ten behoeve van de gastclub verstrekt, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt en worden na afmelding en verwijdering van uw gastclubaccount van onze servers en van de servers van GASTROpoint GmbH verwijderd.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen, zullen wij het bij de registratie of in uw profiel opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze wijze te informeren. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Wij hebben met GASTROpoint GmbH een overeenkomst voor de verwerking van gegevens gesloten en houden ons bij het gebruik van de KunLeiSys Gäste-Club-software volledig aan de strenge voorschriften van de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Online tafelreservering
Deze website maakt gebruik van de Quandoo-software voor tafelreservering. Aanbieder is Quandoo GmbH, Sonnenburger Str. 73 D-10437 Berlijn. Voor een online tafelreservering worden de gewenste datum, het tijdstip, het aantal personen, de voor- en achternaam, het e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer geregistreerd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de tafelreservering op basis van uw toestemming Art. 6 para. 1 p. 1 lit. A AVG. Quandoo GmbH mag alle informatie uitsluitend gebruiken voor de afwikkeling van de reservering. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te waarborgen, hebben wij met Quandoo GmbH een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten.

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens is te vinden op https://www.quandoo.de/nl/data_privacy