Verklaring gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Zijn contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Hierover en over andere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat. U hebt ook het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma's van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze verklaring gegevensbescherming informeren we u over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze verklaring gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot betreffende de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Ciacos GmbH
4*S Galtenberg Family & Wellness Resort
Alpbach 40
6236 Alpbach

Telefoon: +43(5336)5610
E-mail: info@galtenberg.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant toestuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresbalk van de browser van "http://" in "https://" overgaat en aan het symbool met een slotje in de browserbalk.

Als SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment binnen de werkingssfeer van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Hierover en over andere vragen over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat.

Bezwaar tegen reclamemails

We maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3. Coördinator voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven coördinator voor gegevensbescherming

We hebben een coördinator voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Anna Zlöbl
Alpbach 40
6236 Alpbach

Telefoon: +43(5336)5610
E-mail: info@galtenberg.com

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn tekstbestandjes die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te vervullen (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, sub f AGV. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server-logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende URL
  • hostnaam van de toegangscomputer
  • tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub f van de AGV, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. We zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a AGV). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.

5. Analysehulpmiddelen en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics gebruikt zogeheten "cookies". Cookies zijn tekstbestandjes die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van art. 6 lid. 1 sub f AGV. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres afgekapt door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór verzending naar de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekapt. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de website-exploitant verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; we wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt, door het downloaden en installeren van de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben een contract gesloten met Google voor de verwerking van ordergegevens en implementeren volledig de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Deze functie biedt de mogelijkheid om de met Google Analytics Remarketing gecreëerde reclame-doelgroepen te koppelen aan de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) ook op een ander apparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Indien u hiermee instemt, koppelt Google hiervoor uw navigatiegeschiedenis via web of app aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u inlogt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde gebruikers-ID's die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-data om doelgroepen te definiëren en te maken voor advertentie-promotie op verschillende apparaten.

U kunt zich permanent afmelden voor apparaatoverschrijdende remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen; volg hiervoor deze link: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl.

De samenvoeging van de geregistreerde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u bij Google kunt verstrekken of intrekken (art. 6 lid 1 sub a AGV). In het geval van gegevensinvoerprocessen die niet zijn samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de verzameling van de gegevens gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f AGV. Het rechtmatige belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website een belang heeft bij anonieme analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsvoorschriften vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl .

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Binnen Google AdWords gebruiken we de zogeheten Conversion-Tracking. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt een cookie ingesteld voor Conversion-Tracking. Cookies zijn tekstbestandjes die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid.

Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De informatie die met behulp van het conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor Conversion-Tracking hebben gekozen. Klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een tag voor Conversion-Tracking. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wenst deel te nemen aan tracking, kunt u zich tegen dit gebruik verzetten door het cookie voor Google Conversion-Tracking eenvoudig te deactiveren via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. U wordt vervolgens niet opgenomen in de statistieken van Conversion-Tracking.

"Conversion-cookies" worden opgeslagen op basis van art. 6 lid. 1 sub f AGV. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Facebook-pixels

Onze website gebruikt de pixel voor bezoekersactie van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ("Facebook") voor conversiemetingen.

Op deze manier kan het gedrag van de bezoekers van de site worden gevolgd nadat ze door te klikken op een advertentie van Facebook naar de website van de aanbieder zijn omgeleid. Op deze manier kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoekdoeleinden en om toekomstige reclame-inspanningen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling aan het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de richtlijn voor het gebruik van gegevens door Facebook. Dit laat Facebook toe advertenties te plaatsen op pagina's van Facebook en buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als site-exploitant niet worden beïnvloed.

In de privacykennisgevingen van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de Remarketing-functie "Custom Audiences" ook uitschakelen in het gebied Instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u zijn ingelogd bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u Facebook-reclame op basis van gebruik deactiveren op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook Custom Audience

In het kader van op gebruik gebaseerde online advertenties gebruiken we ook communicatiemiddelen van het sociale netwerk Facebook, met name het product Custom Audiences en Website Custom Audiences. In principe wordt uit uw gebruiksgegevens een niet-omkeerbare en niet-persoonlijke controlesom (hashwaarde) gegenereerd, die voor analyse- en marketingdoeleinden naar Facebook kan worden verzonden. Voor het product Website Custom Audiences wordt van het Facebook cookie gebruikt. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook en over uw mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook, die u hier [Link invoegen] kunt bekijken. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van de Facebook Website Custom Audiences, kunt u dit hier [Link naar Opt-Out] doen.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a AGV). U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, van het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd nadat u zich daadwerkelijk hebt afgemeld. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengebied) blijven hierdoor onaangetast.

CleverReach

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede (D). CleverReach is een dienst waarmee de nieuwsbriefverzending kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het abonnement op een nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland en Ierland.

Onze nieuwsbrieven verzonden met CleverReach stellen ons in staat om het gedrag van ontvangers van een nieuwsbrief te analyseren. Er kan onder andere worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Voor meer informatie over gegevensanalyse via CleverReach nieuwsbrieven vindt u op: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

De gegevens worden verwerkt met uw toestemming (art. 6 lid. 1 sub a AGV). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door de nieuwsbrief te annuleren. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor bieden wij in elk nieuwsbriefbericht een passende link aan. Bovendien kunt u zich direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens die u ons verstrekt om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en zowel van onze eigen servers als van de servers van CleverReach verwijderd nadat u zich daadwerkelijk hebt afgemeld. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengebied) blijven hierdoor onaangetast.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Sluiting van een overeenkomst over de verwerking van de gegevens van de order

Wij hebben een contract gesloten met CleverReach voor de verwerking van ordergegevens en implementeren volledig de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van CleverReach.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-site die door Google wordt geëxploiteerd. Exploitant van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u één van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld, welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang zoals bedoeld in art. 6 lid. 1 sub f AGV.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google weblettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google om lettertypen uniform weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit informeert Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google weblettertypen vindt plaats in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang zoals bedoeld in art. 6 lid. 1 sub f AGV.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Google weblettertypen vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartenservice Google Maps via een API. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en op een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de site vermelden. Dit is een rechtmatig belang zoals bedoeld in art. 6 lid. 1 sub f AGV.

Meer informatie voor de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Aanvragen van gebruikers

Als er contact wordt opgenomen met de exploitant (bijvoorbeeld via een contactformulier, e-mail of live-chat) kunnen volgende gegevens van de gebruiker ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en voor het geval dat er vervolgvragen komen, opgeslagen worden: aanhef, voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en aanvraaggerelateerde gegevens (bijv. verblijfsperiode, aantal personen).

De zo verzamelde persoonsgegevens worden door de exploitant binnen drie jaar na afwikkeling van de bewerking van de aanvraag gewist. De door de gebruiker bekendgemaakte persoonsgegevens worden door de exploitant slechts verwerkt en benut voor zover dit voor de bewerking van de aanvraag en/of verrichting van de aangevraagde prestatie noodzakelijk zijn.

In het kader van deze gegevensverwerking kan de exploitant de verzamelde persoonsgegevens aan volgende bewerkers doorgeven:

LiveAgent
Quality Unit, LLC3616 Kirkwood Highway
Suite A #1130
WilmingtonDE
19808

Live-Chat-Tool
www.ladesk.com